سخنوران

مهارت های فنون و ارتباطی -هوش هیجانی

مهارت های فنی و ارتباطی

هوش هیجانی

هوش توانایی ذهنی است و قابلیت های متنوعی همچون استدلال ،برنامه ریزی ،حل مسـءله ، تفکر انتزاعی ، استفاده از زبان بدن ،و یادگیری رادر برمی گیرد .

هوش هیجانی بخش مهمی از هوش است که شامل توانایی شناخت ، درک و تنظیم هیجان ها (احساسات ) و استفاده از آنها در زندگی است .به عبارت دیگر ، شخصی که ایی کیو بالایی دارد ، سه مولفه هیجان را به طور موفقیت آمیزی با یکدیگر تلفیق می کند ؛مولفه شناختی ،مولفه فیزیولوژیکی و مولفه رفتاری . یافته ای جدید نشان می دهد کارکنانی که دارای وجدان کاری و احساس وظیفه شناسی بالایی هستند ،اما فاقد هوش هیجانی و اجتماعی اند ، در مقایسه با کارکنان مشابهی که از هوش هیجانی بالایی برخوردارند، عملکرد ضعیف تری دارند .

از مقالات پژوهشی برخی دانشمندان اینگونه بر می آید که ، کسانی که از هوش هیجانی برخوردارند می توانند عواطف خود و دیگران را کنترل کرده ،بین پیامدهای مثبت ومنفی عواطف تمایز گذارند و از اطلاعات عاطفی برای راهنمایی فرآیند تفکر و اقدامات شخصی استفاده کنند .هوش هیجانی از چهار مهارت اصلی تشکیل می شود :

خود آگاهی :توانایی شناسایی دقیق هیجان های خود و آگاهی از آنها به هنگام تولید .

خود آگاهی ، کنترل تمایلات خود در نحوه واکنش به اوضاع و افراد مختلف را نیز شامل می شود .

فردی که از هوش هیجانی بالایی برخوردار است ،نسبت به احساسات خود ، آگاهی بی واسطه و بدون وقفه دارد .

خود مدیریتی : یعنی اینکه بتوانید واکنش های هیجانی خود را در مقابل همه مردم و شرایط مختلف کنترل کنید .

آگاهی اجتماعی : توانایی در تشخیص دقیق هیجانات دیگران و درک اینکه دقیقا چه اتفاقی در حال روی دادن است . این موضوع اغلب به این معناست که طرز تفکر و احساسات دیگران را درک میکنید .حتی زمانی که خودتان همان احساسات یا تفکرات راندارید واین همان همدلی است .

مدیریت رابطه :توانایی در به کارگیری ( آگاهی از هیجانات دیگران )به منظور موفقیت در کنترل و مدیریت تعامل ها ، همچنین این توانایی ، ارتباط واضح با شرایط و کنترل موثر تعارض های دشوار را شامل می شود .

تعریف ارتباط :

ارسطو شاید اولین اندیشمندی باشد که 2200 سال پیش ،در زمینه ارتباط سخن گفت .او در کتاب ریطوریقا در تعریف ارتباط نوشت :ارتباط عبارت است از جستجوی برای دست یافتن به کلیه وسایل و امکانات موجود برای ترغیب و اقناع دیگران . ارتباط فرآیندی است که طی آن افکار ، عقاید و احساسات یک فرد به فرد دیگر منتقل می شود ارتباط فرآیندی است آگاهانه یا ناآگاهانه ،خواسته یا ناخواسته که از طریق آن احساسات و نظرات به شکل پیام از فرستنده به گیرنده به شرط این که ذهنیات مورد نظر فرستنده به گیرنده به شرط اینکه ذهنیات مورد نظر فرستنده به گیرنده پیام انتقال یابد و بالعکس می باشد .

هدف ارتباط :

هدف اصلی هر ارتباط انتقال صحیح و کامل معنی است .معنی یک مفهوم درونی است که در ذهن افراد جای دارد . عوامل متعدد فردی مانند فرهنگ ،سطح تحصیلات ،تجربیات ،حالات عاطفی ،توقعات و پیس فرض ها وغیره بر معنی که از اطلاعات دریافتی در ذهن فرد شکل می گیرد اثر می گذارد .

اجزا فرآیند ارتباط :

-پیام دهنده (منبع ) : برقرار کننده ارتباط

-پیام گیرنده ( مخاطب ) : دریافت کننده ارتباط

-پیام :محتوی (آنچه که بخاطر آن ارتباط برقرار شده است )

-وسیله ارتباط :ابزاری که بوسیله آن ارتباط برقرار می شود

-بازخورد :عکس العمل به وجود آمده در گیرنده 

ازهمین قلم منتشر شده است:

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .