سخنوران

فواید ارتباط موثر

فواید ارتباط موثر

ارتباط با کارکنان چنانچه در مسیر درست و اثربخش خود قرار گیرد مزایایی را برای کارکنان در تمامی سطوح و سازمان به همراه خواهد داشت. بدین منظور  لازم است که انتظارات ، موقعیت ها ، مسائل وگاه حتی چالش ها بطور مداوم بین مدیران و کارکنان در فضای رسمی و حتی غیررسمی مورد بحث و تبادل قرار ‌گیرد، آنگا ه می توان امیدوار بود  که همه سطوح درک بهتری از جایگاه روابط کاری داشته باشند ، پر واضح است که در چنین فضایی مدیران نیازها و توانمندی‌های کارکنان خود را بهتر خواهند شناخت و در مقابل، انگیزه کارکنان برای مشارکت در موفقیت سازمان افزایش خواهد یافت.

رهبران امروزی براین باورند که ارتباطات موثر، نه تنها می‌تواند به درک صحیح وجامع آنان از کارکنان بینجامد، بلکه می تواند به افزایش  واستمرار رضایت  و کسب وفاداری و اعتماد ایشان منجر گردد.شمار زیادی از مطالعات انجام شده  گویای آن است که هر چه  احساس تعلق به محل کار در بین تعداد بیشتری از کارکنان وجود داشته باشد ، راندومان در بالاترین سطح استاندارد خود خواهد بود و با توجه به آنچه تاکنون ذکر گردید ارتباط مؤثر یک عامل ضروری در احساس تعلق و تعهد کارکنان است که خود منجر به افزایش بهره وری سازمانی می‌گردد.

ارتباط موثر همچنین باعث ارتقایاخلاقیات در سازمان و ایجاد فضای کاری مثبتمی‌شود. اما چنانچه این ارتباط به درستی شکل نگیرد و یا آنکه کارکنانبه هر دلیلی  نگرش ویا پیش‌بینی منفی در مورد سازمان، محصولات و خدمات آن پیدا کنند ، آنگاه وارد  آمدن صدمه وآسیب های ویران کننده  به مأموریت و چشم انداز های آتی سازمانی دور از ذهن نخواهد بود.

آموزش فن بیان

مدرس سخنوری

آموزش سخنوری و فن بیان

آموزش سخنرانی و فن بیان

آموزش فن بیان

مدرس زبان بدن

آموزش زبان بدن

آموزش بازاریابی و فروش

مدرس بازاریابی و فروش

مدرس اصول و فنون مذاکره

آموزش اصول و فنون مذاکرات

آموزش غلبه بر اضطراب و کمرویی

مدرس غلبه بر اضطراب و کمرویی

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .