سخنوران

دورهای آموزش سخنرانی و فن بیان -مبحث ارتباط موثر
  دردورهای آموزش سخنوری و فن بیان درمبحث ارتباط موثر در حوزه های تخصصی ارتباطات به مسایل مختلفی اشاره شده است:
 
1)ارتباطات جمعی
2)ارتباطات توسعه
3)مطالعات رسانه ای
4)ارتباطات سازمانی
5)تحلیل گفتمان
6)زبان شناسی سناختی
7)معنی شناسی
 
 
*ارتباط مستقیم وشخصی
*ارتباط غیر مستقیم و غیر شخصی
*ارتباط جمعی 
انواع ارتباط جمعی
*ارتباط خصوصی و بدون واسطه
*ارتباط جمعی یا عمومی
*ارتباط غیر زمانی
*ارتباط سازمانی
*ارتباط غیر سازمانی
*ارتباط نمادین
*فرا ارتباط
 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .