سخنوران

خصوصیات صدای زیر و بم

خصوصیات صدای زیر و بم

صداهای زیر معمولا" از اوج و انعطاف بیشتری برخوردارند و صداهای بم حجم و طنین بیشتری دارند 

زیر صدا

در مبحث زیر صدا دو مقوله وجود دارد :

1-نوای زیر صدا

2-سبک زیر صدا

 نوای زیر صدا : در مداحی بعضی اساتید نوایی وجود دارد که در پرده و حجم صدای پایین با هاله ای از هوا همراه

است و معمولا در ابتدای خواندن و فرودها و نشست ها کاربرد دارد و این نوا را زیر صدا مینامیم .

مراحل پیدا کردن زیر صدا

1-حالت در گوشی حرف زدن : نفس+ کلام

2-حالت بیدار کردن از خواب : نفس + کلام + جوهر صدا

3-پیدا شدن زیر صدا :نفس + کلام +جوهر صدا + آهنگ و سبک

کسب زیر صدا : با توجه به اینکه نوای زیر صدا در بعضی سبکها مثل سبک استاد موسوی بر نواهای دیگر غلبه

دارد , سبک ایشان را زیرنام نهاده ایم 

 

آموزش سخنرانی و فن بیان: کانون سخنوران

مدرس سخنوری:استاد حسینیان

مدرس فن بیان:استاد حسینیان

مدرس سخنرانی:استاد حسینیان

آموزش سخنوری و فن بیان

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .