سخنوران

بیان موثر-جملات موجز و تعابیر قدرتمند

جملات موجز و تعابیر قدرتمند

دو امر ایجاز و اطناب در زبان سخن، همیشه رایج است و واجب. اطناب نسبت به طولانی نمودن سخن است نه برای اضافه‌گویی که جهت انتقال بهتر معنا و مفهوم. گاهی لازم می‌نماید که بیشتر کلمه گفت و جمله ساخت برای آنکه کمک کند به درک بهتر شنونده‌ی سخن نسبت به کلام گوینده‌ی سخن. اما یکی از مهمترین مهارتهای بیانی استفاده‌ی از ایجاز است و ساخت بهترین مفاهیم در زیباترین و کوتاه‌ترین و دل‌انگیزترین عبارات و جملات نسبت به انتقال سریع و دقیقمعنا ومفهوم بر مخاطب.

بسیاری برآنند برای تقویت بیان کلامی خویش از تعابیر زیبا و جملات موجز حکیمان و علیمان و بزرگان بهره گیرند که امری است مجاز و سبب تقویت بیان به هنگام استماع می‌گردد و خوش می‌افتد در دلها. اما از آن مهمتر آن است که بتوان به توانایی ساخت این نوع جملات و تعابیر رسید. جمله‌ی موجز باید بتواند همه‌ی مفهوم یک مطلب وسیع و گسترده را در خود جای دهد که امکان شرح و طول همان سخن با اطناب در کلام نیز باشد. این میسر نخواهد شد مگر با تسلط کامل بر مفهوم و رعایت مواردی که لازم است:

اول آنکه باید به درکی عمیق و دقیق از مطلب مورد بحث دست یافت، دریافتی درونی باید ایجاد گردد که عاریه‌ای از اطلاعات همیشگی و سردستی نباشد. و با تفکر فردی و البته تعمق، آن را حاصل نمود.

دوم آنکه با تعلیقی همراه باشند که در نهایت در پایان عبارت و یا جمله کلید نهایی به دست شنونده بیفتد و همه چیز بر وی معلوم گردد.

سوم که باید این نوع جملات تا حدودی موزون نیز باشند تا خوش‌آهنگ بوده و بیشتر به نظر بیایند.

فرض آنکه کسی بخواهد در خصوص این مفهوم سخن گوید که در دنیا هیچ چیزی ثابت و پایدار نیست و همه چیز در حال تغییر و دگرگونی است و تنها اصلی که پیوسته ثابت است و ماندگار همانا اصل تغییر است که پیوسته بجاست چرا که همه‌ی پدیده‌های دنیایی در حال تغییر مدامند. بجای اطناب در کلام می‌تواند همچون «علی شریعتی» بگوید که (در کلامی اثرگذار): «تنها اصل ثابت این دنیا تغییر است» که جمله‌ای است موجز و تعبیری است قدرتمند از یک مفهوم وسیع و سخن‌ساز. البته پیشنهاد می‌گردد که در اکثر مواقع نسبت به سخن‌گویی، به خصوص سخنوری ابتدا فرد با اطناب سخن را گفته و مفهوم را توضیح دهد و سپس در قالب جمله‌ای موجز و تعبیری قدرتمند در حقیقت جان کلام را بگوید و مطلب را به شیواترین و زیباترین حالت بر مخاطب و مستمع خویش تمام سازد. این نوع سخن همانا سخن دانایان است.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .