سخنوران

بررسی روشهای اندازه گیری رضایت مشتری در بازار یابی و فروش

بررسی روشهای اندازه گیری رضایت مشتری

ضرورت ایجاد بازخورد از مشتری

از آنجایی که نظرات مشتری می تواند مستقیماً ما را به عملکردی بهینه راهنمایی کند لذا:

مرحله یک : ضرورت استقرار یک مکانیزم بازخورد مؤثر فوق العاده ضروری است تا بدین وسیله نکات مثبت و اثربخش سازمان و همچنین نکات منفی و آسیب رسان آن شناسایی گردد. این اقدام نکات مثبت زیر را به همراه دارد:

 روش سودمندی برای اندازه گیری عملکرد و تخصیص منابع، برای پروژه ها و کارهای پربازده می باشد.

 سنجش عملکرد واقعی را به همراه دارد.

 تمرین مفیدی برای نزدیک شدن به مشتری و درک متقابل از همدیگر می باشد

 ابزاری برای تقویت شایستگی است

 وسیله ای برای جلوگیری به موقع از انحرافات عملکردی

 معیاری مطمئن برای حصول اطمینان از اجرای درست برنامه های بهبود تکامل و توسعه است.

مرحله دوم: نحوه دریافت بازخورد از مشتری.

 برای این کار راههای مختلفی وجود دارد:

 گرفتن بازخورد از طریق ارتباطات مستقیم و چهره به چهره کارکنان با مشتری.

 از طریق افرادی که دارای اطلاعات وسیع و مبسوطی هستند.

 از طریق روش گزارش دهی و یا استقرار تکنولوژی IT .

 تشکیل گروههای حل مسئله، طوفان مغزی و تکنیک استوری بورد.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .