سخنوران

آواشناسی-آموزش فن بیان و صدا سازی -مدرس سخنوری -آموزش سخنرانی-آموزش فن بیان-مدرس سخنرانی-آواشناسی

 

آواشناسی :به برسی چگونگی تولید صدا بوسیله اندامهای صوتی انسان می پردازد .

صدای اولیه (صدای خام ) در گلوی انسان , با ورزش هوای شش ها از تارهای صوتی تولید می شود . بنابراین ,

اندازه تارهای صوتی , نسبت مستقیم با کیفیت صدای انسان دارد .همچنین انسان با نزدیک و دور کردن و تغیر میزان

لرزش تارهای صوتی , بسامد صدای خویش را تنظیم میکند . بسامد فردی با صدای بم , بین 75 تا 150 هرتز(سیکل

در ثانیه ) است . کسانی که صدای سوپرانو دارند (خانم ها یا دخترانی که صدای بسیار زیر دارند ) حتی میتوانند

آوایی با بسامد بیش از 400 هرتز تولید کنند . کوتاهی یا بلندی صدای انسان نیز وظیفه ی تارهای صوتی است و به

" دامنه نوسان " صدا بستگی دارد .

البته باید توجه داشت که هیچیک  از این اعمال , خودآگاهانه صورت نمیگیرد , بلکه این مغز آدمی است که از زمان

تولد , به صورت از پیش برنامه ریزی شده , با همه فرکانسهای صوتی آشنایی دارد و می داند که مثلا"برای صدای

گریه یا جیغ یه.... چه بسامدی مورد نیاز است و این بسامد را چگونه میتوان با استفاده از دو تار صوتی تولید کرد .

در مرحله بعد , صدای خام با پیچش و عبور از حفره های دهانی و بینی (دماغی ), طنین دار میشود . بنابراین ,

یک خواننده خوش صدا , هم تارهای صوتی و هم حفره های دهانی و بینی مناسبی دارد .

زبان و دیگر موانع موجود در حفره دهانی , هنگام عبور صدا از این حفره  ع آنرا به آواهای گویشی تبدیل می کند .

چون اصطلاحات کاربردی در آواشناسی , همگی لاتین هستند ع لازم است نامهای انگلیسی تصویر بالا را به خاطر

بساریم . با این حال برای آسانتر شدن کار , ترجمه فارسی وازگان مورد بحث رادرپی آورده ام.

Oralcavityا :حفره دهانی      

Vocalcords :تارهای صوتی

Nasalcavity :حفره بینی

 Hard(palate) : سخت کام

Uvula : زبان کوچک

(softpalate) velum :نرم کام

Farynx :نایسر(حنجره )

Lip : لب

Glottis : چاکنای ( ته حلق )

Teeth : دندانها

Alveolarridge :لثه

Tongue : زبان

Apix : جلوی زبان

(tip ) ofthetongue  :نوک زبان

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .