سخنوران

آموزش سخنوری حرفه ای مبحث صدا سازی 2

تمارين كنترل تنفس

داراي سه مرحله است كه هر كدام دو قسمت دارد؛

²قسمت اول از مرحله اول:

كف اتاق دراز بكشيد به طوري كه كاملا احساس راحتي كنيد، گردن كمي كشيده وهر دو دست را روي قفسه سينه قرار دهيد. از طريق بيني نفس عيمق بكشيد. به طوري كه قفسه سينه پر از هوا شود ويك دفعه هواي انباشته شده را با بيان (آه) نرم خارج کنید.

—نكته: بازدم فقط از طريق دهان باشد.

² قسمت دوم از مرحله اول:

كف اتاق دراز بكشيد به طوري كه كاملا احساس راحتي كنيد، گردن كمي كشيده وهر دو دست را روي قفسه سينه قرار دهيد از طريق بيني نفس عيمق بكشيد، به طوري كه قفسه سينه پر از هوا شود. بعد هواي انباشته شده را با فاصله زماني ده شماره از بيني خارج كنيد. خروج نفس به شکل ممتد باشد.

هدف از اين تمرين مديريت تنفس در حين سخن گفتن مي باشد و همين طور تقويت عامل ضربه زننده يا بازدم.

²قسمت اول از مرحله دوم:

كف اتاق دراز بكشيد به طوري كه كاملاً احساس راحتي كنيد، گردن كمي كشيده ويك دست را روي قفسه سينه قرار دهيد ودست ديگر را زير دنده‌ها يا به عبارتي روي ديافراگم قرار دهيد و از طريق بيني نفس عيمق بكشيد، به طوري كه قفسه سينه پر از هوا شود. بعد صدا را روي مصوت (ِ) به همان اندازه شمارش 1- 10 با صداي متوسط خارج کنید.

²قسمت دوم از مرحله دوم:

كف اتاق دراز بكشيد به طوري كه كاملا احساس راحتي كنيد، گردن كمي كشيده ويك دست را روي قفسه سينه قرار دهيد  و دست ديگر را زير دنده‌ها يا به عبارتي روي ديافراگم قرار دهيد و از طريق بيني نفس عيمق بكشيد به طوري كه قفسه سينه پر از هوا شود. بعد صدا را روي مصوت( آ - آيْ- اِي) به همان اندازه شمارش 1- 10 با صداي بلند خارج ‌نمایید.

²قسمت اول از مرحله سوم:

كف اتاق دراز بكشيد به طوري كه كاملا احساس راحتي كنيد، گردن كمي كشيده وهر دو دست را روي قفسه سينه قرار دهيد از طريق بيني نفس عيمق بكشيد به طوري كه قفسه سينه پر از هوا شود بعد با صداي بلند از 1تا حداكثر 12 بشماريد.

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .