سخنوران

آموزش سخنرانی و فن بیان -حرف اضافه نامناسب

حرف اضافه نامناسب

حرف اضافه کلمه‌ای است که کلمه یا عبارتی را به یکی از اجزای جمله می‌پیوندد. حروف اضافه به دو صورت ساده و مرکب‌اند. ساده مانند: ازـ  به ـ  با ـ  بر ـ  برای ـ  تا ـ  درـ  بی ـ  و... الخ،  مرکب مانند: از جهت ـ  با وجود ـ  بر اثرـ  برحسب ـ  برطبق ـ  به سبب ـ  پس از ـ  پیش ازـ   نسبت به ـ  راجع به ـ  بنابرـ و... الخ.

حروف اضافه عموما متناسب با دیگر اجزای عبارت به کار می روند. مثلا: با چیزی / کسی آشنا بودن – به چیزی /کسی علاقه مند بودن، بر چیزی واقف بودن،  از کسی توقع داشتن،  در کار دخالت کردن،  برای کسی/  چیزی بی تاب بودن و... الخ.

هرگاه برای هر یک از شواهد فوق حرف اضافه ی دیگری اختیار شود ممکن است عبارت نامتعارف،  نامانوس و گاه نادرست جلوه کند.

 به نمونه های زیر که از متون نوشتاری و گفتاری انتخاب شده توجه کنید:

دروازه‌بان توپ را برای مدافع کناری واگذار می کند.

دروازه‌بان توپ را به مدافع کناری واگذار می کند.

دبیر کل سازمان ملل نسبت به امکان حصول توافق مطمئن است.

دبیر کل سازمان ملل از امکان حصول توافق مطمئن است.

از چارچوب مسابقات حذفی باشگاههای تهران...

درچارچوب مسابقات حذفی باشگاهها ی تهران...

اگر یک سوم خون بدن به وسیله زخم عمیقی خارج بشود...

اگر یک سوم خون بدن از زخم عمیقی خارج بشود...

بنابراین برای هر عبارت حرف اضافه مناسب آن را باید به کار

 ماست.

مدرس  سخنرانی

مدرس غلبه بر اضطراب و کمرویی

مدرس اصول و فنون مذاکرات

مدرس سخنرانی در اجتماعات

استاد حسینیان

آموزش سخنوری

آموزش سخنرانی و فن بیان

آموزش سخنوری و فن بیان

موسسه سخنوران

مدرس زبان بدن

مدرس سخنوری

آموزش زبان بدن

آموزش فن بیان

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .