سخنوران

آموزش سخنرانی و فن بیان - بسته های آموزش مکاتبه ای

نوع بسته

 

قیمت

الف:  بسته فن بیان

 

ـ   12 حلقه  CD  : 1. شش عدد CD غلبه بر اضطراب و کمـرویی به هنگام سخن گفتن            2. ارتباط مؤثر   3. علم بیان      4. فن بیان       5. دو عدد CD اصول گفتار و تکنیک­های گفتگو 6. ارتباط غیرکلامی و زبان بدن

ـ 4 جلد کتاب : 1. فن بیان و صداسازی      2. غلبه بر اضطراب و کمرویی     3. گفتار موفق       4. بیان مؤثر

قیمت بسته:

175000

ب: بسته مذاکرت

 

ـ  8 حلقهDVD : به ترتیب تکنیکهای فراگیری اصول مذاکره

ـ 5 جلد کتاب : 1. فن بیان و صداسازی  2. زبان بدن     3. ارتباط موثر   4. بازاریابی و فروش     5. مذاکرات

قیمت بسته :185000

 

ج: بسته سخنوری

 

ـ 16 حلقه CD : 1. دو حلقه CD غلبه براضطراب    2. مبانی بیان   3. مبانی سخنوری             4. اصل تشخص (1)       5. اصل تشخص(2)    6. درس آغاز سخنرانی     7. ادامه تکنیکهای آغاز    8. زبان بدن    9. صدا و صدا سازی  10. تأثیر صدا در سخنرانی      11. ساختارهای نطق (1) 12. ساختارهای نطق (2)   13. تکنیکهای پایان سخنرانی    14. نحوه­ی گفتار و بیان   15. ادامه مبحث گفتار و بیان

ـ 5 جلد کتاب: 1. فن بیان و صداسازی 2. غلبه بر اضطراب و کمرویی 3. گفتار موفق  4. بیان مؤثر                5. سخنرانی در اجتماعات

قیمت بسته:

220000

د: بسته جامع

 

ـ 26 حلقه CD: 1. شش عدد CD غلبه بر اضطراب و کمرویی به هنگام سخن گفتن   2. ارتباط مؤثر  3. علم بیان           4. فن بیان    5. دو عدد CD اصول گفتار و تکنیک­های گفتگو(1) و (2)      6. ارتباط غیرکلامی و زبان بدن   7. مبانی بیان   8. مبانی سخنوری  9. اصل تشخص (1)       10. اصل تشخص(2)  11. درس آغاز سخنرانی  12. ادامه تکنیکهای آغاز      13. زبان بدن  14. صدا و صدا سازی  15. تأثیر صدا در سخنرانی  16. ساختارهای نطق (1)  17. ساختارهای نطق (2)     18. تکنیکهای پایان سخنرانی 19. نحوه­ی گفتار و بیان   20. ادامه مبحث گفتار و بیان

ـ 8 حلقه DVD : کلیه مباحث مذاکرات

8 جلد کتاب: 1. فن بیان و صداسازی   2. غلبه بر اضطراب و کمرویی  3. گفتار موفق  4. ارتباط مؤثر   5. سخنرانی در اجتمـاعـات 6. زبان بدن  7. بازاریابی و فروش  8. مذاکرات

قیمت بسته:

390000

ھ : بسته صوتی      ارتباط کلامی

6 حلقه صوتی MP3 : 1. بیان مؤثر   2. زبان بدن  3. غلبه بر اضطراب و کمرویی   4. فن بیان    5. مذاکرات               6. گفتار موفق

قیمت بسته :

70000

و: مجموعه صوتی بازخوانی منتخب اشعار

شامل: سه حلقه CD و یک حلقه MP3

 

قیمت بسته:

25000

ز: مجموعه منتخب برنامه­های تلویزیونی و همایش ققنوس

شامل : یک حلقه DVD

قیمت بسته:

10000

 

ح:  بسته تصویری همایش اقناع مخاطب و اخوان ثالث

شامل : (2) عددDVD  همایش اقناع مخاطب و (1) عددCD بزرگداشت اخوان ثالث

 

 

 

 

قیمت بسته:

30000ریال

 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .